คณะผู้บริหาร

นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา